Met ons kennismaken?

Plan een afspraak

Zoeken

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Blokzijl Advocaten B.V.

Overeenkomst

De advocaten van Blokzijl Advocaten zijn als advocaat ingeschreven op het tableau van de rechtbank Groningen en allen lid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Indien mr. M.J. Blokzijl de behandelend advocaat is, dan komt tussen die cliënt en de beroepsvennootschap Blokzijl Advocaten BV een overeenkomst van opdracht ex art. 7:400 van het Burgerlijk Wetboek tot stand. De beroepsvennootschap is opdrachtnemer, cliënt opdrachtgever. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Werkzaamheden

Opdrachtnemer verricht de werkzaamheden ten behoeve van cliënt volstrekt onafhankelijk. Cliënt ontvangt van de gevoerde correspondentie en gerechtelijke stukken steeds een afschrift. Dossiers worden door opdrachtnemer maximaal vijf jaren na beëindiging van de opdracht bewaard, en nadien vernietigd. Nadere afschriften, indien aanwezig, kunnen tegen meerprijs worden verstrekt. Tenzij anders overeengekomen, betaalt cliënt de door opdrachtnemer de aan zijn dossier bestede tijd per (tijds)eenheid van zes minuten. Onder werkzaamheden vallen alle verrichtingen ten behoeve van het dossier van cliënt, zoals correspondentie, zittingen, telefoongesprekken, overleg met cliënt, wederpartij en derden, jurisprudentieonderzoek, reis- en wachttijd, één en ander naar redelijkheid. In het gehanteerde uurtarief is niet inbegrepen de voor de cliënt verreden kilometers en een kantooropslag ad 7% voor niet te specificeren kantoorkosten, en 21% BTW over voornoemde kosten. De tarieven worden jaarlijks op 1 januari aangepast. Facturering geschiedt, behoudens andere afspraak, maandelijks achteraf.

Betaling

De declaratie dient binnen 14 dagen na dagtekening te worden voldaan op de aangegeven wijze. Indien betaling binnen de gestelde termijn achterwege blijft, is opdrachtgever in verzuim; tevens is -indien cliënt een rechtspersoon is- de namens cliënt ondertekende vertegenwoordiger hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het verschuldigde. Bij overschrijding van de betalingstermijn kan wettelijke rente in rekening worden gebracht vanaf datum verzuim. Indien een declaratie langer dan 30 dagen open staat, worden de werkzaamheden in het dossier opgeschort. Voor daaruit voortvloeiende schade, hoe ook genaamd, wordt geen enkele aansprakelijkheid geaccepteerd.

Beëindiging van de overeenkomst

Partijen kunnen te allen tijde deze overeenkomst eenzijdig beëindigen, hetgeen bij voorkeur schriftelijk dient te geschieden. Opdrachtgever dient in dat geval de tot dan toe verrichte werkzaamheden te betalen, alsmede eventuele na-werkzaamheden.

Beroepsaansprakelijkheid en exoneratie

Opdrachtnemer heeft een door de Nederlandse Orde van Advocaten verplicht gestelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Indien zich bij de uitvoering van de opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van opdrachtnemer leidt, geldt er een beperking van die aansprakelijkheid en wel als volgt. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer, zijn kantoor, alsmede de voor de vennootschap werkzame personen), haar bestuurder en de voor het kantoor werkzame personen is in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens voormelde verzekering voor rekening van opdrachtnemer komt. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer om redenen, die liggen buiten genoemde schadegeval, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer, het kantoor, en haar voor de vennootschap werkzame personen, haar bestuurder, steeds beperkt tot maximaal € 10.000,-, of, indien het gefactureerde én door de opdrachtgever betaalde honorarium hoger is dan voornoemd bedrag, gelijk aan dat honorarium.

Een vergoeding van schade vindt alleen dan plaats, indien de door opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft op vergoeding van schade, zijnde maximaal € 453.781,= per schadegeval en maximaal € 907.561,= per jaar en indien de verzekeraar daadwerkelijk tot uitbetaling overgaat.

Toepasselijkheid Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, kunnen worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Dat reglement voorziet in arbitrage, met dien verstande dat in bepaalde gevallen ook voor een uitspraak bij wege van bindend advies gekomen kan worden. Wanneer wij er niet in slagen uw eventuele klachten over onze dienstverlening met de opdrachtgever tot een oplossing te brengen dan kan hij/zij de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur komt tot stand door ondertekening van dit formulier.

Mr. M.J.Blokzijl, beëdigd in 1990 tot advocaat, houdt vanaf 01 augustus 2022 kantoor aan de Heresingel 4 te Groningen, nadat hij meer dan 25 jaren was gevestigd aan het Lopende Diep te Groningen, naast de rechtbank Groningen. Mr. Blokzijl heeft een civiele praktijk, en is gespecialiseerd op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, vastgoedrecht, huurrecht, beslag- en executierecht.

Meer weten

Contact opnemen met Blokzijl Advocaat kan via onderstaand formulier. Wij zullen zo spoedig mogelijk van ons laten horen als u ons een bericht stuurt. Het bericht dat u stuurt wordt automatisch ook naar het ingevulde eigen e-mailadres verzonden.

Neem direct contact op

Contact

Vul uw naam in
Vul uw E-mailadres in
Please write a subject for your message.
Vul een bericht in
Ongeldige invoer

Blokzijl Advocaat

Heresingel 4
9711 ES Groningen

Tel: 050 - 311 30 01
Fax: 050 - 311 30 13
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.blokzijladvocaten.nl

  • KVK Blokzijl Advocaat 02077603
  • KVK Schwartz Advocatuur 72152184

Ondanks de zorg die aan de inhoud van deze website is besteed is het mogelijk dat informatie geheel of gedeeltelijk onjuist is. Elke aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die op enige wijze verband houdt met het gebruik van de op deze website weergegeven informatie dan wel met de eventuele onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Wijzigingen in de inhoud van deze website kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd. Het is niet toegestaan enige content van deze website geheel of gedeeltelijk te publiceren dan wel te verveelvoudigen, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de besloten vennootschap Blokzijl Advocaten B.V.

Mr. M.J.Blokzijl is een ervaren advocaat met kennis van (rechts)zaken. Het kantoor staat bekend om zijn onafhankelijkheid, slagvaardigheid en directe aanpak. Ons motto: "Wij helpen u graag, en als wij het niet weten, dan zoeken we (met u) een oplossing, binnen of buiten ons kantoor". Bel ons en ervaar het zelf; het verplicht u tot niets.

Specialisatie op de navolgende rechtsgebieden:

Het laatste onderwerp is geen rechtsgebied, maar misschien wel de belangrijkste van alle voorgaande onderwerpen. Indien u op zoek bent naar een advocaat, staat u voor de vraag 'welk kantoor kan mij het beste helpen'?. Een dilemma als u geen kennis of ervaring hebt met advocatenkantoren. Wij kunnen u met dit dilemma op twee manieren van dienst zijn: 1. wij helpen u bij het zoeken van de juiste advocaat voor uw juridische vraag; bel gerust en wij denken vrijblijvend met u mee, of 2. wij geven u een second opinion, indien u reeds van een advocaat een advies heeft ontvangen. In een gesprek van nog geen uur weet u dan waar u aan toe bent, en wat het beste is te doen. Niet altijd is de gang naar de rechter een goede keuze. Wij zullen u onafhankelijk en objectief adviseren; en met onze meer dan 30-jarige ervaring in de advocatuur weten wij waar we over spreken.

Voor andere onderwerpen op het gebied van rechtshulp kun u natuurlijk ook bij Blokzijl Advocaten terecht. Mochten wij niet de expertise in huis hebben, dan zullen wij u altijd doorverwijzen naar een gedegen specialist op het door u genoemde rechtsgebied.

Blokzijl Advocaten is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten en de Geschillencommissie. Daarnaast werken wij op basis van High Trust samen met de Raad voor Rechtsbijstand. 

 

Kosten van rechtsbijstand

Wij werken voornamelijk op basis van een uurtarief, danwel een vaste prijsafspraak. Afhankelijk van de rechtsvraag verleent ons kantoor ook rechtshulp op basis van zogenaamde 'toevoeging', hetgeen inhoudt dat indien u de kosten van rechtsbijstand niet zelf kunt betalen, en in aanmerking komt voor vergoeding van de kosten rechtsbijstand door de overheid, deze dan worden vergoed door de Staat (zie verder rvr.org) Neemt u gerust contact met een van onze medewerkers op voor meer informatie.

Ook voor procesondersteuning (voorheen de afdeling procuraten) bent u bij Blokzijl Advocaten aan het juiste adres. Wij kunnen direct actie ondernemen indien er bijvoorbeeld met spoed een beslagrekest bij de voorzieningenrechter moet worden ingediend. Ook het vervolgtraject (zoals het instrueren van de deurwaarder voor het leggen van beslag of het uitbrengen van exploiten) kunnen wij voor u verzorgen. Betrouwbaarheid, volstrekte onafhankelijkheid en kennis van zaken staan bij ons voorop; u krijgt van ons een objectief en eerlijk advies, waarbij enkel naar uw belang wordt gekeken.

Ons motto

U heeft een vraag, wij het antwoord. Bel ons en ervaar het zelf; het verplicht u tot niets.

Help mij verder!

Contact

Blokzijl Advocaat

Heresingel 4
9711 ES Groningen

050 - 311 30 01
info@blokzijladvocaten.nl