Met ons kennismaken?

Plan een afspraak

Zoeken

Stuitingsbrief NAM

AANTEKENEN

Nederlandse Aardolie Maatschappij
T.a.v. de directie
Schepersmaat 2
9405 TA  ASSEN

Zowel per gewone als per aangetekende post verzonden


[plaats], [datum]
Inzake: [naam] / NAM (stuiting lopende verjaring)

Geachte dames, heren, 

Hierbij verzoek ik u vriendelijk uw aandacht voor het navolgende.

In de afgelopen maanden / jaren hebben wij als huiseigenaren schade geconstateerd aan ons huis aan (adres), te (plaats). Deze schade is naar onze mening veroorzaakt door de voortdurende mijnbouwactiviteiten van NAM in Noord Nederland. Wij hebben NAM daarvoor reeds aansprakelijk gesteld, en zonodig wordt de aansprakelijkstelling hierbij herhaald. De schade kan ons inziens worden getypeerd als typische mijnbouwschade: scheuren in en verzakkingen van het huis. Bovendien hebben wij zorgen over de mijnbouwactiviteiten van NAM en onze schade.

We hebben vernomen dat er jaarlijks tientallen vele lichtere en ook minder lichte aardbevingen in de provincie Groningen zijn, ondertussen opgelopen tot meer dan 1300! Op 16 augustus 2012 heeft er in de provincie Groningen (bij Huizinge) een forse aardbeving plaats gehad, welke aardbeving mogelijk de oorzaak is van de schade aan onze woning. Indien dat het geval is, is NAM op grond van artikel 6:177 Burgerlijk Wetboek aansprakelijk voor de schade.

Om te voorkomen dat onze rechtsvordering(en) jegens NAM, die wellicht is/zijn aangevangen op 16 augustus 2012 zou(den) verjaren na ommekomst van een termijn van vijf jaren, stuiten wij hierbij die lopende termijn en melden wij u dat wij ondubbelzinnig aanspraak blijven maken op onze rechts-vordering(en) jegens NAM, zowel materieel als immaterieel. 

Deze brief gelieve NAM op te vatten als een stuitingsbrief in de zin der wet, zoals de Hoge Raad in zijn arrest van 18 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2741 [zie rechtspraak.nl] onder meer heeft overwogen:

“De verjaring van een rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis kan onder meer worden gestuit door een schriftelijke mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt (art. 3:317 lid 1 BW). Deze schriftelijke mededeling moet een voldoende duidelijke waarschuwing aan de schuldenaar inhouden dat hij, ook na het verstrijken van de verjaringstermijn, rekening ermee moet houden dat hij de beschikking houdt over zijn gegevens en bewijsmateriaal, opdat hij zich tegen een dan mogelijkerwijs alsnog door de schuldeiser ingestelde vordering behoorlijk kan verweren (vgl. HR 24 november 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ0418, NJ 2006/642). 

Het leek ons goed u hiervan in duidelijke bewoordingen op de hoogte te stellen, opdat het NAM ondubbelzinnig duidelijk is dat wij onze rechten voorbehouden, ook ná 16 augustus 2017. Wij verzenden deze brief aan NAM zowel per aangetekende als ook per gewone post, opdat de inhoud u geacht wordt te hebben bereikt, en wij verzoeken u vriendelijk de goede ontvangst van deze brief aan ons te bevestigen.

Met vriendelijke groet,

[naam]

Ons motto

U heeft een vraag, wij het antwoord. Bel ons en ervaar het zelf; het verplicht u tot niets.

Help mij verder!

Contact

Blokzijl Advocaat

Lopende Diep Noordzijde 1
9712 NV Groningen

050 - 311 30 01
050 - 311 30 13
info@blokzijladvocaten.nl